WSTECZ WSTECZ

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Kurów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych przesłanych przez podmiot zewnętrzny.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Michna, dostepnosc@kurow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 88 75 012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynku Urzędu Gminy znajdują się:

 • główne wejście (wejście południowe, od strony ul. Lubelskiej) - do wejścia prowadzą schodki z chodnika.
 • wejście tylne (wejście północne, od strony parkingu) - dostępne z poziomu chodnika.
 • wejście boczne (wejście zachodnie, od strony kwiaciarni) - dostępne z poziomu chodnika.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i część pomieszczeń na parterze. W budynku nie ma windy.

Bezpośrednio przy wejściu tylnym do urzędu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących. Znajduje się w Sekretariacie na pierwszym piętrze.

Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury, mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz TAB.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Kontrast elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
  • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • Opera:
  • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  • [-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: Wersje kontrastowe, Zmiana rozmiaru czcionki.

Aplikacje mobilne

Gmina Kurów prowadzi następujące aplikacje mobilne:

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako "nadmierne obciążenie" opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.